RIGAKU NEX CGNEX CG - Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Energii (EDXRF)

Zaawansowana Geometria Kartezjańska EDXRF dla szybkich ilościowych i jakościowych analiz pierwiastkowych

Spektrometr Rigaku NEX CG zapewnia szybką jakościową i ilościową analizę głównych i dodatkowych pierwiastków w wielu różnych typach próbek:

 • Nieniszcząca analiza od 11Na do 92U
 • Ciała stałe, ciecze, proszki i cienkie warstwy
 • Polaryzacja wzbudzenia dla niskich granic wykrywalności
 • Nowatorskie i redukujące błędy przetwarzanie nachodzących na siebie widm pierwiastków
 • Limity detekcji na poziomie ppb dla wodnych próbek za pomocą technologii UltraCarry
 • Uproszczony interfejs użytkownika w EZ Analysis


Polaryzacja za pomocą geometrii kartezjańskiej dla czułości w zakresie analiz śladowych

W przeciwieństwie do konwencjonalnych analizatorów EDXRF, spektrometr Rigaku NEX CG został zaprojektowany z optycznym jądrem wykorzystującym unikatową i blisko sprzężoną geometrię kartezjańską (CG), która radykalnie zwiększa stosunek sygnału do szumu. Używając wzbudzenia z użyciem elementów pośredniczących, zamiast konwencjonalnego wzbudzania bezpośredniego, zwiększana jest czułość analiz. Wynikiem tego jest znaczna redukcja szumów tła i jednoczesne zwiększenie wysokości widm pierwiastków. Z tego powodów spektrometr jest zdolny do rutynowej analizy pierwiastków śladowych nawet w trudnych typach próbek.

Nowoczesne oprogramowanie redukuje ilość wzorców

Spektrometr NEX CG jest wyposażony w nowe oprogramowanie do analiz jakościowych i ilościowych RPF-SQX, które zawiera technologię RPF - Rigaku Profile Fitting (Dopasowywanie Profili Rigaku). Oprogramowanie umożliwia półilościową analizę niemal wszystkich typów próbek bez posiadania wzorców przez klienta i rygorystyczną analizę ilościową z wykorzystaniem wzorców.



Geometria XRF w NEX CGGeometria Kartezjańska z polaryzacją dla najwyższego poziomu sygnał-tło

W przeciwieństwie do konwencjonalnych analizatorów EDXRF, spektrometr NEX CG został zaprojektowany z optycznym jądrem wykorzystującym unikatową i blisko sprzężoną geometrię kartezjańską (CG), która radykalnie zwiększa stosunek sygnału do szumu. Używając wzbudzenia z użyciem elementów pośredniczących, zamiast konwencjonalnego wzbudzania bezpośredniego, zwiększana jest czułość analiz.

Wynikiem tego jest znaczna redukcja szumów tła i jednoczesne zwiększenie wysokości widm pierwiastków. Z tego powodów spektrometr jest zdolny do rutynowej analizy pierwiastków śladowych nawet w trudnych typach próbek.
Do pięciu polaryzatorów i elementów pośredniczących pokrywa z optymalną czułością pełen zakres pierwiastkowy od Na do U.

Jak pokazano na wykresie widm (po lewej), geometria kartezjańska z elementami pośredniczącymi i polaryzatorami, zapewnia wyjątkowy stosunek sygnału do tła (widmo pomarańczowa), w porównaniu do konwencjonalnego systemu bezpośredniego wzbudzenia EDXRF (widmo niebieskie).

Analiza bez wzorcowa za pomocą techniki EDXRF

Spektrometry rentgenowskie Rigaku mogą być używane w połączeniu z Metodą Parametrów Fundamentalnych (FP), aby umożliwić analizę pierwiastkową zupełnie nieznanych próbek bez wykorzystania wzorców. Analizator fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii Rigaku NEX CG jest wyposażony w nowe oprogramowanie do analiz jakościowych i ilościowych RPF-SQX, które zawiera technologię RPF - Rigaku Profile Fitting (Dopasowywanie Profili Rigaku). Oprogramowanie umożliwia półilościową analizę niemal wszystkich typów próbek bez posiadania wzorców przez klienta i rygorystyczną analizę ilościową z wykorzystaniem wzorców.

Wyposażony w słynną metodę FP rozpraszania firmy Rigaku, oprogramowanie może automatycznie oszacować koncentrację nieobserwowalnych pierwiastków o niskiej liczbie atomowej (od H do F) i dostarczyć odpowiednich korekt. RPF-SQX znacznie zmniejsza liczbę wymaganych wzorców dla danego poziomu dopasowania kalibracji, w porównaniu do konwencjonalnego oprogramowania analitycznego spektrometrów EDXRF. Ze względu, iż wzorce analityczne są drogie i mogą być trudne do uzyskania dla wielu aplikacji, użyteczność oprogramowania RPF-SQX może znacznie obniżyć koszty eksploatacji i ograniczyć wymagania dla rutynowych analiz pierwiastkowych opartych na fluorescencji promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii.


Technika UltraCarry

Nośnik Ciekłych Próbek Wodnych dla analiz pierwiastków śladowych na poziomie ppb

Za pomocą opatentowanej technologii UltraCarry firmy Rigaku spektrometr NEX CG można używać do ilościowej analizy pierwiastków śladowych w roztworach wodnych na poziomie koncentracji ppb. Rutynowa analiza pierwiastkowa zanieczyszczonej wody lub ścieków przemysłowych może być przeprowadzana bez wykorzystania spektrometru absorpcji atomowej (AAS) lub spektrometru z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP). Analizy pierwiastków śladowych oparte na UltraCarry są odpowiednie do stosowania przez obsługę bez specjalnego przygotowania technicznego.

 • Analiza szerokiego zakresu pierwiastków od 11Na do 92U
 • Limity detekcji dla próbek wodnych na poziomie ppb
 • Prosta procedura składająca się z trzech kroków: przeniesienie pipetą próby, osuszenie i pomiar
 • Łatwy w użyciu interfejs użytkownika EZ Analysis NEX CG


Pierwiastkowe analizy śladowe EDXRF tylko od Rigaku

UltraCarry to nowoczesne jednorazowe kuwetki na próbki do analizy metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Kuwetki te używane są do prekoncentracji próbki ciekłej na nośnik próbki stałej, który jest zoptymalizowany do odejmowania szumu tła. Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawia stosunek sygnału do szumu prawie o trzy rzędy polepszając dolne granice wykrywalności (LLD lub LOD) i granice oznaczalności (LOQ) dla ciężkich pierwiastków.

Kuwetki na próbki UltraCarry składają się z pierścienia wyposażonego w hydrofobowy film przepuszczający promieniowanie rentgenowskie i centralnego elementu absorpcyjnego. Do rutynowej analizy przy użyciu UltraCarry zalecana jest suszarka próżniowa - Rigaku UltraDry - dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Zastosowania

EDXRF for Lube OilEDXRF for CatalystsEDXRF for RoHS

EDXRF for MineralsEDXRF for WafersEDXRF for ULSDEDXRF for Air FiltersEDXRF for PVC ResinEDXRF for Ni OreEDXRF for LimestoneEDXRF for Lube OilEDXRF for WaterEDXRF for CementEDXRF for Coal

 • Olej smarowy - kalibracja empiryczna i FP
 • Recykling katalizatorów
 • RoHS/WEEE - chlor i pierwiastki szkodliwe
 • Analiza minerałów
 • Cienkie warstwy na nośnikach magnetycznych
 • Produkty petrochemiczne
 • Filtry powietrza
 • Żywice PVC - Cl, Mg, Si, S, Ti, Mo, Sn
 • Ruda niklu
 • Analiza kamienia wapiennego
 • Próbki wodne - analiza na poziomie ppb za pomocą technologii UltraCarry
 • Cement zgodnie z normą ASTM C114
 • Analiza węgla i popiołów
 • Paliwa alternatywne

Specyfikacja techniczna Rigaku NEX CG

Wzbudzanie

 • Lampa rentgenowska z anodą Pd
 • Moc maksymalna 50W
 • Napięcie maksymalne 50kV
 • Standardowo cztery polaryzatory i elementy pośredniczące w zależności od zastosowania, dla optymalnego wzbudzania
 • Opcjonalnie piąty element dla optymalnego optymalnego wzbudzenia Na i Mg

System detekcji

 • Detektor SDD o wysokiej wydajności
 • Chłodzenie elektroniczne wykorzystujące efekt Peltier-a
 • Duża powierzchnia aktywna detektora
 • Optymalna równowaga pomiędzy rozdzielczością spektralną, a liczbą zliczanych impulsów

Komora próbki

 • Duża komora na próbki o średnicy 38 cm i głębokości 10 cm dla analiz próbek o dużych wymiarach
 • 15-pozycyjny automatyczny podajnik próbek (kubki i tabletki o średnicach 32 mm)
 • 10-pozycyjny automatyczny podajnik próbek (kubki i tabletki o średnicach 35-40 mm)
 • 9-pozycyjny automatyczny podajnik próbek wraz z systemem obrotu próby
 • Analiza w powietrzu, osłonie helu lub próżni

Warunki środowiskowe

 • Temperatura 18-28 ° C (65-82 ° F)
 • Wilgotność względna ≤ 75%
 • Wibracje: niewykrywalne przez ludzi
 • Wolne od gazów korozyjnych, pyłów i cząstek

Komputer

 • Zewnętrzny komputer PC
 • System operacyjny Microsoft ® Windows ®
 • Klawiatura i mysz
 • Monitor

Pakiety oprogramowania i aplikacji

 • Oprogramowanie oparte na systemie menu do sterowania funkcjami spektrometru i analizy danych
 • Szablony aplikacji
 • Prosty kreator liniowy do tworzenia własnych metod
 • Metoda Parametrów Fundamentalnych RPF-SQX FP do analizy jakościowej i ilościowej
 • Biblioteka Dopasowań w celu ulepszania FP do matrycy prób użytkownika
 • Automatyczna dekonwolucja nakładających się widm
 • Kalibracja empiryczna z kompensacją nakładających się widm i matrycy

Dane spektrometru

 • Zasilanie jednofazowe AC 110/220V, 15/7A (50/60 Hz)
 • Wymiary: 60 (szer.) x 60 (głębokość) x 40 (wys.) cm (23,6 X 23,6 X 15,7 cala)
 • Waga: 80 kg (176 lbs)

Opcje

 • Piąty element pośredniczący dla optymalnego wzbudzenia Na i Mg
 • 9-pozycyjny automatyczny podajnik próbek wraz z systemem obrotu próby
 • System próżniowy
 • Zasilacz awaryjny (UPS)
 • 10-pozycyjny automatyczny podajnik próbek (kubki i tabletki o średnicach 35-40 mm)