NEX CG II - Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Energii (EDXRF)


NEX CG II - Zaawansowana geometria kartezjańska spektrometru EDXRF nowej generacji dla szybkiej jakościowej i ilościowej analizy pierwiastkowej

NEX CG II, potężny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii drugiej generacji (EDXRF), zapewnia szybkie jakościowe i ilościowe oznaczanie głównych i śladowych pierwiastków w wielu różnych typach próbek — od olejów i cieczy po ciała stałe, metale, polimery, proszki, pasty, powłoki i cienkie folie.

 • Nieniszcząca analiza pierwiastkowa od sodu (Na) do uranu (U)
 • Szybkie analizy pierwiastkowe ciał stałych, cieczy, proszków, powłok i cienkich warstw
 • Pośrednie wzbudzenie dla wyjątkowo niskich granic wykrywalności
 • Lampa rentgenowska dużej mocy 50 kV, 50 W
 • Detektor półprzewodnikowy (SDD) o dużej powierzchni roboczej
 • Analiza w powietrzu, helu lub próżni
 • Potężne i łatwe w użyciu oprogramowanie QuantEZ® 
 • Zaawansowane oprogramowanie RPF-SQX Parametrów Fundamentalnych z metodą rozpraszania Rigaku FP
 • Zaawansowany algorytm Rigaku Profile Fitting (RPF) do dekonwolucji pików
 • Różne automatyczne podajniki próbek mieszczące próbki do 52 mm
 • Niski koszt posiadania poparty 2-letnią gwarancją

Unikalne jądro optyczne o geometrii kartezjańskiej 3D radykalnie zwiększa stosunek piku do tła

NEX CG II opiera się na spuściźnie NEX CG w zakresie używania geometrii kartezjańskiej i drugich celów (elementów pośredniczących) dla czułości na poziom śladów. NEX CG II jest wyposażony w unikalne i ulepszone jądro optyczne o geometrii kartezjańskiej w ścisłym sprzężeniu, które znacznie zwiększa stosunek sygnału do szumu i zapewnia ulepszoną analizę pierwiastkową.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych spektrometrów EDXRF, NEX CG II jest instrumentem z pośrednim systemem wzbudzania wykorzystującym cele wtórne, a nie filtry lampy. Wzbudzenie monochromatyczne i spolaryzowane z celów drugorzędowych znacznie poprawia granice wykrywalności pierwiastków w matrycach o wysokim rozproszeniu, takich jak woda, węglowodory i materiały biologiczne. Wzbudzenie celu wtórnego w pełnej geometrii kartezjańskiej 90° eliminuje szum tła. W rezultacie NEX CG II wprowadza nowy poziom czułości analitycznej do technologii XRF. Użytkownicy mogą mierzyć ultraniskie i śladowe stężenia pierwiastków, nawet w trudnych typach próbek.

NEX CG II osiąga tę doskonałą moc analityczną dzięki lampie rentgenowskiej z anodą palladową z okienkiem czołowym o napięciu 50 kV i mocy 50 W z pięcioma drugimi celami obejmującymi pełny zakres pierwiastkowy od sodu do uranu (Na – U) i detektorze półprzewodnikowym (SDD) o dużej liczbie zliczanych impulsów. To unikalne jądro optyczne, w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem Rigaku RPF-SQX Parametrów Fundamentalnych, zapewnia najbardziej czułe pomiary EDXRF w branży.

RPF-SQX zmniejsza zapotrzebowanie na wzorce

Zaawansowana analiza jakościowa i ilościowa jest obsługiwana przez oprogramowanie Rigaku RPF-SQX Parametrów Fundamentalnych (FP), obejmujące technologię Rigaku Profile Fitting (RPF) i Scattering FP. To solidne zintegrowane oprogramowanie umożliwia półilościową analizę prawie wszystkich typów próbek bez wzorców — oraz rygorystyczną analizę ilościową z użyciem wzorców. Metoda Rigaku Scattering FP automatycznie szacuje stężenie pierwiastków o niemierzalnej niskiej liczbie atomowej (od H do F) i zapewnia odpowiednie poprawki.

W przypadku wielu zastosowań wzorce kalibracyjne mogą być drogie i trudne do uzyskania. Dzięki RPF-SQX liczba wymaganych wzorców jest znacznie zmniejszona, co znacznie obniża koszt posiadania urządzenia i zmniejsza obciążenie pracą przy przeprowadzaniu rutynowych analiz.

Przemysłowa kontrola jakości do zaawansowanych zastosowań badawczych

Rigaku NEX CG II to wielopierwiastkowy, wielofunkcyjny analizator, idealny do pomiaru ultraniskich i śladowych stężeń pierwiastków w procentach. Szczególnie dobrze nadaje się do półilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w całkowitych nieznanych próbek, NEX CG II obsługuje wiele gałęzi przemysłu. Zastosowania obejmują badania i rozwój, a także zapewnianie jakości w przemyśle i w zakładach. Jest łatwy w użyciu dla operatorów nietechnicznych, ale wystarczająco wydajny, aby można go było używać w profesjonalnych laboratoriach i obiektach badawczo-rozwojowych. Użytkownicy mogą osiągnąć najniższe granice wykrywalności i łatwo zarządzać złożonymi aplikacjami, takimi jak testowanie gleb rolniczych i materiałów roślinnych, analizowanie gotowych pasz dla zwierząt, pomiar olejów odpadowych, monitorowanie środowiska i wiele innych.

Geometria kartezjańska i polaryzacja dla czułości na poziom śladów

W przeciwieństwie do konwencjonalnych spektrometrów EDXRF, NEX CG II jest systemem o wzbudzaniu pośrednim wykorzystującym cele wtórne (elementy pośredniczące), a nie filtry lampy. Wzbudzenie monochromatyczne i spolaryzowane z celów wtórnych znacznie poprawia granice wykrywalności pierwiastków w matrycach o wysokim rozproszeniu, takich jak woda, węglowodory i materiały biologiczne. Wzbudzenie celu wtórnego w pełnej geometrii kartezjańskiej 90° eliminuje szum tła. W rezultacie NEX CG II wprowadza nowy poziom czułości analitycznej do technologii XRF. Użytkownicy mogą mierzyć ultraniskie i śladowe stężenia pierwiastków, nawet w trudnych typach próbek.

Łatwa kontrola aparatu dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do analizy jakościowej i ilościowej

NEX CG II jest łatwy w użyciu z potężnym oprogramowaniem QuantEZ, na komputery PC, zapewniającym intuicyjne sterowanie instrumentem z prostą nawigacją po menu i konfigurowalnym interfejsem EZ Analysis. Użytkownicy mogą zmaksymalizować swój czas i produktywność dzięki uproszczonym rutynowym operacjom i tworzyć własne metody za pomocą prostego kreatora z paskiem postępowania.

Zaawansowana analiza jakościowa i ilościowa jest obsługiwana przez oprogramowanie Rigaku RPF-SQX Parametrów Fundamentalnych (FP), obejmujące technologię Rigaku Profile Fitting (RPF) i Scattering FP.


Zastosowania

EDXRF for Lube OilEDXRF for CatalystsEDXRF for RoHS

EDXRF for MineralsEDXRF for WafersEDXRF for ULSDEDXRF for Air FiltersEDXRF for PVC ResinEDXRF for Ni OreEDXRF for LimestoneEDXRF for Lube OilEDXRF for WaterEDXRF for CementEDXRF for Coal

 • Olej smarowy - kalibracja empiryczna i FP
 • ultraniska siarka w dieslu
 • Cl w ropie naftowej zgodnie z ASTM D4929 Part C
 • Recykling katalizatorów
 • RoHS/WEEE - chlor i pierwiastki szkodliwe
 • Analiza minerałów
 • Cienkie warstwy na nośnikach magnetycznych
 • Produkty petrochemiczne
 • Filtry powietrza
 • Żywice PVC - Cl, Mg, Si, S, Ti, Mo, Sn
 • Ruda niklu
 • Analiza kamienia wapiennego
 • Próbki wodne - analiza na poziomie ppb za pomocą technologii UltraCarry
 • Cement zgodnie z normą ASTM C114
 • Analiza węgla i popiołów
 • Paliwa alternatywne
 • i wiele, wiele innych

Nośnik Ciekłych Próbek Wodnych dla analiz pierwiastków śladowych na poziomie ppb

Za pomocą opatentowanej technologii UltraCarry firmy Rigaku spektrometr NEX CG można używać do ilościowej analizy pierwiastków śladowych w roztworach wodnych na poziomie koncentracji ppb. Rutynowa analiza pierwiastkowa zanieczyszczonej wody lub ścieków przemysłowych może być przeprowadzana bez wykorzystania spektrometru absorpcji atomowej (AAS) lub spektrometru z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP). Analizy pierwiastków śladowych oparte na UltraCarry są odpowiednie do stosowania przez obsługę bez specjalnego przygotowania technicznego.

 • Analiza szerokiego zakresu pierwiastków od 11Na do 92U
 • Limity detekcji dla próbek wodnych na poziomie ppb
 • Prosta procedura składająca się z trzech kroków: przeniesienie pipetą próby, osuszenie i pomiar
 • Łatwy w użyciu interfejs użytkownika EZ Analysis NEX CG

Pierwiastkowe analizy śladowe EDXRF tylko od Rigaku

UltraCarry to nowoczesne jednorazowe kuwetki na próbki do analizy metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Kuwetki te używane są do prekoncentracji próbki ciekłej na nośnik próbki stałej, który jest zoptymalizowany do odejmowania szumu tła. Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawia stosunek sygnału do szumu prawie o trzy rzędy polepszając dolne granice wykrywalności (LLD lub LOD) i granice oznaczalności (LOQ) dla ciężkich pierwiastków.

Kuwetki na próbki UltraCarry składają się z pierścienia wyposażonego w hydrofobowy film przepuszczający promieniowanie rentgenowskie i centralnego elementu absorpcyjnego. Do rutynowej analizy przy użyciu UltraCarry zalecana jest suszarka próżniowa - Rigaku UltraDry - dostępna jako wyposażenie dodatkowe.