PBDE

Polibromowane etery difenylowe lub BDE to wytwarzane przez człowieka związki bromoorganiczne, które są stosowane jako środki zmniejszające palność. Istnieje 209 kongenerów lub izomerów. BDE są dodawane do tworzyw sztucznych i produktów piankowych, aby utrudnić ich spalanie. Są strukturalnie podobne do polichlorowanych bifenyli (PCB). Podobnie jak PCB, te chemikalia nie ulegają degradacji i kumulacji w środowisku. Przeprowadzono wiele badań dotyczących możliwego wpływu na nasze zdrowie i środowisko. Ze względu na ich trwałość i toksyczność w wielu krajach zaprzestano produkcji izomerów penta-BDE i okta-BDE.