Automatyczny Analizator Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen COD-200 firmy SCP SCIENCE

EasyPREP COD-200

Ten system analityczny ChZT działający bez nadzoru operatora zawiera w sobie wszystkie podzespoły automatyzując mieszanie, grzanie, chłodzenie i analizę próbek ChZT.

Probówki ChZT (COD) są umieszczane w bloku mineralizacyjnym roztwarzania próbek, a następnie wstrząsane i chłodzone. Potem przekazywane są do spektrofotometru, gdzie są analizowane. Status pomiaru i obliczenia koncentracji są wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie monitora.

COD-200 oferuje wykrywanie zmętnienia. W próbkach mętnych, światło rozproszone przez cząstki stałe może interferować z absorbancją mierzonej próbki. W analizie ChZT obecność zmętnienia może powodować odchylenia do 30% od wartości rzeczywistej próbki. Funkcja ta pozwala użytkownikowi końcowemu na pewne analizy próbek, przy wiedzy, że poziom zmętnienia jest odpowiedni do analizy ChZT.

COD-200 oferuje najnowszą technologię optyki włączając w to źródła LED i detektory Si dla wszystkich długości fal wyszczególnianych w regulacjach rządowych na całym świecie.

Cechy:

 • Pojemność 208 probówek ChZT (COD) - duża pojemność, duża ilość analizowanych prób bez nadzoru operatora
 • Wykrywanie zmętnienia
 • Zakres pomiarowy od 0,5 mg/l do 1500 mg/l
 • W pełni zautomatyzowany system od pobrania próbki do wyprowadzenia wyników
 • Zawiera: mineralizację, śledzenie czasu próbki, wstrząsanie, analizę, transmisję i przechowywanie danych
 • Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie z graficznym wyświetlaniem przetwarzanych próbek
 • Plik wyjściowy zgodny z LIMS. Zapisywane są opisy prób dla ich pełnej identyfikacji
 • Zgodny z normami ISO 15705 i EPA 410.4

Zalety:

 • Zwiększona produktywność poprzez możliwość automatycznej analizy poza godzinami pracy personelu
 • Eliminacja błędów ludzkich spowodowanych zmęczeniem lub nieuwagą
 • Zmniejszenie kosztów pracy
 • Zwiększenie powtarzalności analiz od próby do próby

Typowa procedura analizy próbek

 • Ręczne napełnienie probówek próbkami
 • Wprowadzenie do oprogramowania (jeśli to konieczne) współczynnika rozcieńczenia dla dalszej obliczenia wartości ChZT

Rozpoczyna się automatyczna praca:

 • Każda probówka jest pobierana i umieszczana w jednej z 208 pozycji bloku mineralizacyjnego DigiPREP
 • Po mineralizacji probówki zostają wstrząśnięte i umieszczone w stojaku do ostygnięcia.
 • Probówki są przenoszone do spektrofotometru do analizy.
 • Wyniki wyświetlane są na żywo na ekranie i eksportowane do pliku wyników

Skonstruowany specjalnie dla rządowych, miejskich i komercyjnych laboratoriów ochrony środowiska !